Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI trình bày về chủ nghĩa Tư bản độc quyền và chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. Nội dung chương này gồm: Chủ nghĩa Tư bản độc quyền, chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, những biểu hiện mới của CNTB trong giai đoạn hiện nay, thành tựu & xu hướng vận động của CNTB ngày nay.