Bài giảng Phân tích chính sách từ góc độ thương mại và đầu tư quốc tế (2012) - Đinh Công Khải

Cùng tìm hiểu các lĩnh vực nghiên cứu trong thương mại quốc tế; tác động của thuế xuất nhập khẩu lên thương mại quốc tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phân tích chính sách từ góc độ thương mại và đầu tư quốc tế (2012)" của tác giả Đinh Công Khải.