Bài giảng Quản lý mạng viễn thông - GV. Hoàng Trọng Minh

Bài giảng Quản lý mạng viễn thông gồm 4 chương trình bày lý thuyết căn bản về quản lý mạng viễn thông như: Tổng quan quản lý mạng, giao thức quản lý mạng SNMP, giám sát từ xa RMON, quản lý mạng thực tiễn,... Cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về phương pháp quản lý mạng viễn thông.