Bài giảng Quản trị bán hàng - Đại học Mở TP. HCM

Bài giảng Quản trị bán hàng gồm 7 chương trình bày lý thuyết căn bản về quản trị bán hàng: khái quát về quản trị bán hàng, chiến lược và cơ cấu tổ chức trong một doanh nghiệp – Bản chất của nghề bán hàng, giám đốc bán hàng chuyên nghiệp, quá trình xây dựng đội ngũ bán hàng : Tuyển dụng, lựa chọn & huấn luyện...