Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ĐH Kinh tế

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 trình bày về chức năng điều khiển với những nội dung chính như vai trò của lãnh đạo và động viên, lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, các yếu tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo, các lý thuyết về lãnh đạo.