Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trương Thị Minh Lý

Chương 6 - Kiến trúc tổ chức. Chương này mô tả các cấu trúc tổ chức và ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh toàn cầu của các công ty đa quốc gia, thảo luận về tác động của các hệ thống quản lý và động viên, tìm hiểu đặc điểm các quy trình trong công ty đa quốc gia, thảo luận ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hoạt động của công ty đa quốc gia.