Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 11: Thị trường tài chính - tiền tệ

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 11: Thị trường tài chính - tiền tệ" cung cho người học các kiến thức: Những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối, lịch sử hình thành và phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi của tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.