Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 7: Hoạch định chiến lược toàn cầu

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 7: Hoạch định chiến lược toàn cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình hoạch định chiến lược, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế, kiểm tra và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.