Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 5: Môi trường thương mại quốc tế

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 5: Môi trường thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hàng rào thương mại, những hàng rào phi thuế quan, những sự phát triển kinh tế khác. Mời các bạn cùng tham khảo.