Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh doanh quốc tế (International Business), toàn cầu hóa (Globalization). Mời các bạn cùng tham khảo.