Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - GV. Hoàng Thị Huệ

Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 1: Tổng quan trình bày về quản trị Marketing, lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch Marketing, phân tích các cơ hội Marketing và dự báo nhu cầu, phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh, quản trị Marketing - mix, quản trị các nỗ lực Marketing.