Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - GV. Hoàng Thị Huệ

Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 2: Lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch marketing giới thiệu các nội dung về bản chất của lập kế hoạch, lập kế hoạch chiến lược toàn doanh nghiệp, lập kế hoạch marketing chiến lược, lập kế hoạch marketing hàng năm, một số mô hình lập kế hoạch chọn lọc.