Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - GV. Hoàng Thị Huệ

Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 6: Xây dựng và quản lý lực lượng bán hàng trình bày thiết kế lực lượng bán hàng, quản lý lực lượng bán hàng, nâng cao hiệu quả của lực lượng bán hàng.