Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Chương 6 tổ chức, thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: tổ chức marketing, thực hiện, kiểm tra hoạt động marketing.