Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm; các hoạt động cơ bản của phát triển phần mềm; các quy trình phát triển phần mềm truyền thống; quy trình phát triển phần mềm thống nhất Rational Unified Process(RUP);... là những nội dung chính mà "Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm" hướng đến trình bày.