Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Khả năng lập chỉ mục

Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về khả năng lập chỉ mục. Các nội dung chính trong chương này gồm: Liên kết bị gãy, chuyển hướng, thiếu thẻ Title, nội dung không được làm mới, liên kết sâu, độ dài của Title & META Desc.