Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tính khả dụng

Chương này đề cập đến tính khả dụng trong SEO. Các nội dung trong chương này gồm có: Liên kết bị gãy/chuyển hướng sai, thiếu thuộc tính ALT, tải trang chậm, liên kết sâu, thiếu hình ảnh, hình ảnh thiếu thuộc tính Width & Height. Mời các bạn cùng tham khảo.