Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tối ưu các yếu tố HTML

Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về tối ưu các yếu tố HTML. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Thẻ TITLE, thẻ META, nội dung BODY, thẻ HEADING, liên kết, thuộc tính ALT. Mời các bạn tham khảo.