Bài giảng Thiết kế và Quản Trị Mạng

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm
vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để
điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức
khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu. Hệ điều hành có liên quan tới nhiều lĩnh vực,
đối tượng nên với mỗi đối tượng khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau.
Với người dùng : hệ điều hành là hệ thống chương trình tạo điều kiện khai thác các tài
nguyên hệ thống một cách thuận tiện và hiệu quả.