Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương II: Siêu liên kết- hình ảnh

Siêu liên kết cho phép người truy cập có thể duyệt từ trang web này đến trang web khác. Một liên kết gồm 3 phần:
Nguồn: chứa nội dung hiển thị khi người dùng truy cập đến, có thể là một trang web khác, một d9aon5 film, một hình ảnh hoặc một hộp thoại để giữ mail...
Nhãn: có thể là dòng văn bản hoặc hình ảnh để người dùng Click vào khi muốn truy cập đến liên kết, nếu nhãn là văn bản thì thường được gạch dưới.
Đích đến( target): xác định vị trí để nguồn hiển thị