Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương IV: Bảng - Trình bày

Bảng thường được sử dụng để tạo các văn bản dạng nhiều cột hoặc phân chia trang thành nhiều vung2 khác nhau với những chủ đề khác nhau, rất tiện lợi trong thiết kế và trình bày trang web.