Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương V: Frame

Khi cần hiển thị trên trình duyệt nhiều nội dung, chủ đề khác nhau trên cùng một trang thì một giải pháp có thể đáp ứng cho trường hợp này là frame.
Có thể phân chia một trang thành các khung, cho phép người ta truy cập cùng một lúc có thể xem nhiều trang mà không cần cuốn màn hình, mỗi khung chứa một trang web riêng.