Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 1 - ThS. Trương Việt Phương

Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 1 Giới thiệu nhằm nêu sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử, thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử. Sự phát triển của thương mại điện tử. Chuỗi giá trị trong thương mại điện tử và c các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử.