Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Trương Việt Phương

Nội dung cơ bản của bài 2 Internet và web cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử nhằm trình bày về kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và thương mại điện tử, các nghi thức (Protocols) sử dụng để giao dịch thương mại và gửi nhận e-mail. Các chương trình tiện ích để theo dõi (trace), định vị(locate) và kiểm tra (verify) trạng thái các máy tính trên mạng Internet.