Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 3: Internet và Mạng máy tính

Nội dung trình bày trong Bài giảng Thương mại điện tử Bài 3 Internet và Mạng máy tính nhằm trình bày các loại mạng máy tính, công nghệ Internet như các thiết bị mạng, các ứng dụng trên mạng, giao thức TCP/ IP và địa chỉ IP, tiền miền.