Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Trương Việt Phương

Mục tiêu cơ bản của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 3 Mô hình kinh doanh thương mại điện tử nhằm nêu các mô hình kinh doanh. Các lưu ý để triển khai thành công mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử.