Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Trương Việt Phương

Nội dung chính của bài 4 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet, Database Marketing và nghiên cứu thị trường.