Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Trương Việt Phương

Trong Bài giảng Thương mại điện tử Bài 5 Các công cụ web hỗ trợ thương mại điện tử nhằm yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm về Web và thương mại điện tử không nên tự xây dựng 1 website.