Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 7 - ThS. Trương Việt Phương

Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 7 Mối đe dọa an ninh trong thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử trình bày về khái niệm bảo vệ trong thương mại điện tử. Các biện pháp phòng vệ và trả đũa (bằng hình thức vật lý hay logic) được thực hiện nhằm nhận diện, giảm thiểu hay loại bỏ các mối đe doạ.