Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 8 - ThS. Trương Việt Phương

Nội dung của bài 8 Thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, kỹ thuật WaterMarking và 1 số công ty cung cấp giải pháp, thiết lập bảo vệ trong trình duyệt Web. Chứng thực số.