Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 4 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

Bài giảng Thương mại điện tử: Chapter 4 trình bày các kiến thức về hợp đồng điện tử như những vấn đề chung về hợp đồng điện tử, phân loại hợp đồng điện tử, ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử.