Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 Giới thiệu về thương mại điện tử nhằm nêu định nghĩa thương mại điện tử và mô tả sự khác biệt với kinh doanh điện tử. Định danh và mô tả các đặc tính của công nghệ thương mại điện tử. Mô tả các mô hình chính của thương mại điện tử.