Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Trương Việt Phương

Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 Giới thiệu về thương mại điện tử nhằm trình bày về xu hướng của thương mại điện tử, định nghĩa thương mại điện tử, vai trò thương mại điện tử. Hạn chế và những ưu điểm của thương mại điện tử. Thương mại điện tử được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch thương mại dựa trên truyền dữ liệu qua các mạng truyền thông như Internet.