Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 - ThS. Trương Việt Phương

Mục tiêu chính trong Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 10 Nội dung trực tuyến và truyền thông nhằm trình bày về xu hướng nội dung trực tuyến, Internet và truyền thông truyền thống. Xu hướng chuyển từ các phương tiện truyền thông truyền thống sang Internet. Người sử dụng tham gia tạo ra nội dung trên Internet; đảo ngược các mô hình sản xuất, kinh doanh truyền thống.