Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

Nội dung chính của Chương 2 Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử nằm trong Bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về nhận diện các thành phần then chốt của các mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Mô tả các mô hình kinh doanh chính của B2C. Giải thích các ý niệm và chiến lược kinh doanh then chốt thích hợp cho thương mại điện tử.