Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

Nội dung của chương 2 Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử nằm trong bài giảng thương mại điện tử nhằm trình bày về các kiến thức: Mạng máy tính, một số dịch vụ internet, các nhà cung cấp dịch vụ trên Internet, kết nối máy tính với Internet, Internet explorer, Firefox & Microsoft Outlook.