Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Trương Việt Phương

Nội dung chính của chương 2 Xây dựng website thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về Xây dựng website thương mại điện tử theo cách tiếp cận hệ thống, các phần trong xây dựng web, quy trình phát triển hệ thống.