Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Internet và các dịch vụ trên Internet

Mục tiêu chính của chương 3 Internet và các dịch vụ trên Internet thuộc Bài giảng Thương mại điện tử nhằm định danh các ý niệm công nghệ then chốt. Mô tả nguyên tắc của các giao thức Internet và các chương trình tiện ích. Giải thích cấu trúc của Internet, giải thích cách thức World Wide Web làm việc.