Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

Chương 4 Hành vi khách hàng & Nghiên cứu thị trường nằm trong bài giảng thương mại điện tử nhằm trình bày về các kiến thức: Hành vi khách hàng trực tuyến, Mass marketing, segmentation marketing & one-to-one marketing (relationship marketing), cá nhân hóa, lòng trung thành & sự thỏa mãn và nghiên cứu thị trường trực tuyến.