Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Website thương mại điện tử

Các thành phần của một website thương mại điện tử, kiến trúc website thương mại điện tử. Những công cụ cho website thương mại điện tử, các thành phần của việc xây dựng trang web thương mại điện tử. Những lĩnh vực chính cần phải đưa ra yêu cầu trong xây dựng trang web thương mại điện tử.