Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Bảo mật trong thương mại điện tử

Mục tiêu chính trong Bài giảng Thương mại điện tử Chương 5 Bảo mật trong thương mại điện tử nhằm mô tả các khía cạnh bảo mật trong thương mại điện t. Các công cụ bảo mật các kênh truyền thông, các công cụ bảo vệ mạng, máy chủ và máy khách. Thảo luận về tầm quan trọng của cách chính sách, thủ tục và luật lệ để tăng tính an toàn.