Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Phạm Đình Sắc

Chương 5 trình bày đến người học các nguy cơ trong E-Commerce. Thông qua chương này người học có thể biết được: Khái niệm về việc bảo vệ; bản quyền và sở hữu trí tuệ; biết được thế nào là Spam, Virus, Worms, Trojan,...và nhiều nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.