Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Thái Kim Phụng

Trong chương 6 Triển khai hoạt động thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu doanh nghiệp Việt Nam và thương mại điện tử, các bước cần thực hiện khi tham gia thương mại điện tử, xây dựng kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử.