Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Trần Trí Dũng

Nội dung cơ bản của chương 6 An toàn trong thương mại điện tử nằm trong bài giảng thương mại điện tử nhằm trình bày về các kiến thức: Các vấn đề cơ bản về an toàn trong thương mại điện tử, các loại đe dọa và tấn công thương mại điện tử, một số giải pháp đảm bảo an toàn thương mại điện tử.