Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Trần Trí Dũng

Nội dung cơ bản của chương 7 Thanh toán trong thương mại điện tử nằm trong bài giảng thương mại điện tử nhằm trình bày về các kiến thức: Tổng quan về thanh toán điện tử, các phương tiện thanh toán, các phương pháp thanh toán của thương mại điện tử.