Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Trương Việt Phương

Trong chương 7 Truyền thông tiếp thị trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về tiếp thị truyền thông, quảng cáo trực tuyến, các hình thức quảng cáo trực tuyến. Tài trợ và giới thiệu tham gia.