Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - ThS. Trương Việt Phương

Mục tiêu cơ bản trong Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 Các vấn đề về đạo đức, chính trị, xã hội trong thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về hiểu biết về các vấn đề đạo đức, chính trị và xã hội trong thương mại điện tử. Chi phí và lợi ích phải được xem xét cẩn thận, đặc biệt là khi không có các hướng dẫn rõ ràng về pháp luật và văn hóa.