Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 8 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng thương mại điện tử, trong chương này có nội dung trình bày sau: Định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet Database Marketing.