Bài giảng Thương mại điện tử - Giới thiệu môn học

Sau khi học xong Bài giảng Thương mại điện tử, sinh viên có thể: Nắm bắt một số kiến thức về công nghệ internet, các mô hình thương mại điện tử. Khám phá các ứng dụng kinh doanh của công nghệ phát triển này. Biết được các hình thức tiếp thị trên mạng, các phương thức giao dịch và thanh toán điện tử.