Bài giảng Thương mại điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Trí Dũng

Môn học thương mại điện tử nhằm nêu tổng quan về E-Commerce, kiến thức căn bản về mạng máy tính, web,… Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử phổ biến, hành vi khách hàng & nghiên cứu thị trường trực tuyến, quảng cáo trực tuyến, an toàn thương mại điện tử & Thanh toán trực tuyến.